Powrót do strony głównej Warunki użytkowania i oświadczenie o ujawnianiu informacji

Warunki użytkowania i oświadczenie o ujawnianiu informacji

Share Buttons

Warunki użytkowania

Uzyskując dostęp do niniejszej witryny, a także do jej podstron oraz produktów, usług, informacji, narzędzi i materiałów w niej zawartych lub opisanych w niniejszych warunkach użytkowania ("Witryna"), użytkownik potwierdza, iż rozumie treść niniejszych warunków użytkowania oraz wyraża zgodę na ich przestrzeganie.

Prawo własności do Witryny, znaki towarowe oraz prawa autorskie

Credit Suisse oraz inne znaki towarowe umieszczone w niniejszej Witrynie stanowią znaki towarowe i usługowe bądź zastrzeżone znaki towarowe lub usługowe grupy Credit Suisse Group AG oraz/lub jej pośrednich/bezpośrednich spółek zależnych (zwanych dalej łącznie "Credit Suisse"). O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały dostępne w niniejszej Witrynie są objęte prawem autorskim firmy Credit Suisse. Firma Credit Suisse zastrzega sobie wszelkie prawa z tytułu posiadanych przez siebie praw autorskich oraz znaków towarowych w odniesieniu do wszystkich materiałów zawartych w niniejszej Witrynie, a także oświadcza, iż będzie egzekwować te prawa w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
Żadnego elementu niniejszej Witryny nie należy interpretować jako przyznającego licencję bądź prawo do korzystania z jakiegokolwiek obrazu, znaku towarowego, znaku usługowego lub logotypu. Pobieranie, kopiowanie bądź drukowanie poszczególnych podstron i/lub części Witryny jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i nie powoduje przeniesienia na użytkownika prawa własności do jakiegokolwiek oprogramowania lub materiału zawartego w Witrynie. W przypadku powielenia takiego materiału lub jakiejkolwiek jego części w dowolnej formie, pisemnej lub elektronicznej, niezbędne jest wyraźne wskazanie firmy Credit Suisse jako źródła informacji. Co więcej, jakiekolwiek powielenie, ponowne opublikowanie lub rozpowszechnienie materiału wymaga uzyskania wyraźnej zgody firmy Credit Suisse.
 

Ograniczenia w składaniu ofert, zaproszeniach do składania ofert oraz rozpowszechnianiu

Niniejsza Witryna nie jest skierowana do jakichkolwiek osób lub podmiotów oraz przeznaczona do użytkowania bądź rozpowszechniania przez jakiekolwiek osoby lub podmioty będące obywatelami lub mieszkańcami jakiejkolwiek jurysdykcji (bądź przebywające w obrębie jakiejkolwiek jurysdykcji), w której takie rozpowszechnianie, publikowanie, udostępnianie lub użytkowanie stałoby w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa bądź nakładałoby na firmę Credit Suisse wymóg dokonania jakiegokolwiek wpisu do rejestru bądź uzyskania jakiejkolwiek licencji w obrębie tejże jurysdykcji. Żaden element niniejszej Witryny nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług, w tym między innymi jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub innych lokat bądź usług doradztwa inwestycyjnego. Informacje zawarte w Witrynie mają charakter opisowy i dotyczą firmy Credit Suisse jako całości. Usługi, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe opisane w Witrynie mogą nie być odpowiednie dla użytkownika lub dostępne w jurysdykcji, w której użytkownik się znajduje, bądź mogą być dostępne wyłącznie za pośrednictwem oddziału lub spółki stowarzyszonej firmy Credit Suisse, posiadających odpowiednie licencje, umożliwiające im oferowanie tego typu usług, papierów wartościowych lub instrumentów finansowych w tejże jurysdykcji.

Firma Credit Suisse nie będzie traktować użytkowników niniejszej Witryny jako swoich klientów w oparciu o sam fakt korzystania przez nich z niniejszej Witryny. Użytkownicy niniejszej Witryny powinni zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Witrynie. Żadne z tych informacji nie stanowią jednoznacznej porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej lub księgowej jakiegokolwiek typu.

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie mogą odnosić się do produktów oraz usług świadczonych przez osoby lub podmioty zlokalizowane w jurysdykcji innej niż ta, w której znajduje się użytkownik. W związku z powyższym zasady ochrony klientów prywatnych mające zastosowanie w jurysdykcji, w której znajduje się użytkownik, mogą nie mieć zastosowania do takich produktów i usług.

Wyłączenia odpowiedzialności

Mimo iż informacje oraz opinie zamieszczone w niniejszej Witrynie zostały pozyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych za wiarygodne, firma Credit Suisse nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do ich dokładności i kompletności. Firma Credit Suisse zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania informacji zawartych w niniejszej Witrynie bez uprzedniego powiadamiania.

Firma Credit Suisse może, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i/lub rozporządzenia, uczestniczyć w transakcjach finansowych obejmujących emitentów papierów wartościowych, o których mowa w niniejszej Witrynie, lub inwestować w tego typu transakcje, świadczyć usługi dla takich emitentów, zabiegać o współpracę z nimi oraz/lub posiadać otwartą pozycję w takich papierach wartościowych, opcjach na te papiery lub lokatach z nimi związanych, posiadać je, mieć innego rodzaju związany z nimi istotny interes lub zawierać związane z nimi transakcje. Firma Credit Suisse może, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i/lub rozporządzenia, wykorzystywać informacje oraz opinie (a także badania i analizy, na których opierają się takie informacje oraz opinie) zamieszczane w niniejszej Witrynie lub podejmować działania w oparciu o takie informacje oraz opinie przed ich opublikowaniem. Firma Credit Suisse mogła w przeszłości zarządzać lub współzarządzać publiczną ofertą papierów wartościowych (bądź może obecnie działać w charakterze animatora pierwotnego rynku emisji tychże) w toku świadczenia usług dla dowolnego z emitentów, wymienionych w niniejszej Witrynie. Firma Credit Suisse może również świadczyć (oraz mogła świadczyć w ciągu ostatnich 12 miesięcy) istotne usługi doradztwa lub usługi inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji, o których mowa w niniejszej Witrynie, lub powiązanych z nimi inwestycji.

Firma Credit Suisse mogła w przeszłości publikować inne sprawozdania o treści oraz wnioskach niezgodnych z informacjami zawartymi w niniejszej Witrynie. Takie sprawozdania odzwierciedlają inne założenia, poglądy i metody analityczne opracowujących je analityków, a firma Credit Suisse nie jest zobowiązana dopilnować, aby zostały one przekazane użytkownikowi.

Czynniki ryzyka

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskaźnik bądź gwarancja przyszłych wyników. Firma Credit Suisse nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do przyszłych wyników. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału. Cena i wartość papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, podobnie jak przychód z tychże, może zarówno spaść, jak i wzrosnąć. Niektóre inwestycje mogą cechować się wysoką zmiennością. Przy inwestycjach o wysokiej zmienności mogą wystąpić nagłe i duże spadki ich wartości. Straty mogą być równe początkowej inwestycji lub przekroczyć je. Papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe nominowane w walutach obcych podlegają wahaniom kursów walut, które mogą mieć dodatni lub ujemny wpływ na ich wartość lub cenę bądź przychody z tychże. Niektóre inwestycje mogą być mało płynne, a tym samym trudniejsza może być ich sprzedaż lub zamknięcie. Trudne może być również uzyskanie wiarygodnych informacji na temat wartości takich inwestycji lub ryzyka, na jakie są one narażone. Istnieją również ryzyka specjalne, związane z inwestowaniem na skalę globalną i międzynarodową (zwłaszcza w przypadku inwestowania na rynkach wschodzących), inwestowaniem w małe firmy, a także związane ze środkami lub strategiami inwestycyjnymi skoncentrowanymi na jednej branży, w jednym kraju lub w jednym regionie oraz z innymi szczególnymi (agresywnymi lub skoncentrowanymi) strategiami inwestycyjnymi, takimi jak korzystanie z dźwigni finansowych i instrumentów pochodnych. Osoby inwestujące w papiery wartościowe wyraźnie podejmują wyżej wymienione ryzyka.

Zrzeczenie się gwarancji i odpowiedzialności

INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE DOSTARCZANE SĄ W STANIE, W JAKIM SĄ, ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. FIRMA CREDIT SUISSE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANY ORAZ WOLNY OD BŁĘDÓW ORAZ ŻE WADY BĘDĄ USUWANE, A WIRUSY LUB INNE SZKODLIWE SKŁADNIKI NIE BĘDĄ PRZESYŁANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY. FIRMA CREDIT SUISSE NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA I/LUB ROZPORZĄDZENIA, WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, I RĘKOJMI W ODNIESIENIU DO WITRYNY ORAZ JAKICHKOLWIEK REZULTATÓW OSIĄGANYCH W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM WITRYNY ORAZ JEJ ZAWARTOŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWYCH I/LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH BĄDŹ ICH ODPOWIEDNIKÓW NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA I/LUB ROZPORZĄDZEŃ JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI. FIRMA CREDIT SUISSE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI, PRZYDATNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI NINIEJSZEJ WITRYNY, INFORMACJI LUB REZULTATÓW UZYSKANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z TYCHŻE.

W ŻADNYM WYPADKU ORAZ NA PODSTAWIE ŻADNYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA I/LUB ROZPORZĄDZEŃ FIRMA CREDIT SUISSE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEJKOLWIEK OSOBY Z TYTUŁU SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY CZY OPARTA JEST NA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB NA INNEJ PODSTAWIE, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY LUB UZYSKIWANIEM DOSTĘPU DO NIEJ (BĄDŹ W ZWIĄZKU Z NIEMOŻNOŚCIĄ TAKIEGO KORZYSTANIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU), A TAKŻE W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK PODJĘTYM LUB NIEPODJĘTYM W WYNIKU TAKIEGO ZDARZENIA DZIAŁANIEM, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ TO SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, W TYM ZA STRATY HANDLOWE LUB UTRATĘ ZYSKÓW. FIRMA CREDIT SUISSE NIE PONOSI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ ANI ŻĄDAŃ STRON TRZECICH, NAWET JEŚLI WIEDZIAŁA LUB MIAŁA POWODY, ABY WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB ŻĄDAŃ.

Bezpieczeństwo danych

Prosimy o zapoznanie się z sekcją Security of data transfers (Bezpieczeństwo przesyłu danych) w Zasadach ochrony prywatności.

Łącza do innych stron internetowych / treści innych dostawców

Aktywowanie niektórych łączy zawartych w niniejszej Witrynie może spowodować jej opuszczenie. Takie łącza, adresy lub hiperłącza są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika oraz w celach informacyjnych. Firma Credit Suisse nie dokonała przeglądu żadnej strony internetowej połączonej z niniejszą Witryną bądź do której łącze znajduje się w niniejszej Witrynie/która zawiera łącze do niniejszej Witryny. Firma Credit Suisse nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść takich stron internetowych, za oferowane przez nie produkty lub usługi ani za jakiekolwiek inne oferty składane za ich pośrednictwem. Użytkownik korzysta z wszelkich łączy umieszczonych w niniejszej Witrynie i przekierowujących do wszelkich stron internetowych niebędących własnością firmy Credit Suisse na własne ryzyko.

Oświadczenie o ujawnianiu informacji

Ostrzeżenie na temat oświadczeń wybiegających w przyszłość

Niniejsza Witryna zawiera oświadczenia uznawane za wybiegające w przyszłość w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (ang. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Ponadto w przyszłości firma Credit Suisse (lub inny podmiot działający w jej imieniu) może składać oświadczenia wybiegające w przyszłość. Takie oświadczenia mogą zawierać między innymi następujące informacje:

 • plany lub cele firmy Credit Suisse;
 • prognozy lub przyszłe wyniki ekonomiczne firmy Credit Suisse;
 • potencjalny wpływ czynników losowych na przyszłe wyniki ekonomiczne firmy Credit Suisse;
 • założenia leżące u podstaw wszelkich tego typu oświadczeń.

Zwroty, takie jak "wierzy", "przewiduje", "oczekuje", "zamierza", "planuje" i podobne, mają na celu podkreślenie charakteru oświadczeń wybiegających w przyszłość, jednak nie są to jedyne środki ich identyfikacji. Firma Credit Suisse nie zamierza aktualizować takich oświadczeń wybiegających w przyszłość, z wyjątkiem zakresu, w jakim może to być wymagane przez obowiązujące przepisy prawa papierów wartościowych. Z założenia oświadczenia wybiegające w przyszłość wiążą się z nieuniknionym ryzykiem i brakiem pewności, zarówno ogólnym, jak i szczegółowym, oraz ryzykiem, że prognozy, przewidywania lub inne wyniki przedstawione lub zasugerowane w takich oświadczeniach nie zostaną osiągnięte. Firma Credit Suisse zwraca uwagę użytkowników na istnienie szeregu istotnych czynników, które mogą skutkować powstaniem rezultatów odbiegających od planów, celów, oczekiwań, zamiarów i szacunków wyrażonych w takich oświadczeniach wybiegających w przyszłość. Czynniki te obejmują:

 • zdolność do zachowania wystarczającej płynności oraz uzyskiwania dostępu do rynków kapitałowych;
 • wahania rynku i stóp procentowych oraz poziomy stóp procentowych;
 • kondycję gospodarki światowej oraz gospodarek krajów, w których firma Credit Suisse prowadzi swoją działalność, w tym, w szczególności, ryzyko przyszłego, długotrwałego i powolnego ożywienia gospodarczego lub spowolnienia koniunktury na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych rozwiniętych krajów;
 • bezpośrednie i pośrednie skutki pogorszenia lub powolnego ożywienia rynków nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych;
 • negatywne oceny agencji ratingowych w odniesieniu do niezależnych emitentów, strukturyzowanych produktów kredytowych lub innego rodzaju ryzyka związanego z kredytami;
 • zdolność firmy Credit Suisse do osiągnięcia jej celów strategicznych, w tym do poprawy wydajności, zmniejszenia ryzyka, obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności wykorzystania jej kapitału;
 • zdolność kontrahentów do wypełnienia swoich zobowiązań wobec firmy Credit Suisse;
 • skutki polityki fiskalnej, monetarnej, handlowej i podatkowej oraz zmian w tychże, a także wahania kursów walut;
 • wydarzenia o charakterze politycznym i społecznym, w tym wojny, zamieszki lub działania terrorystyczne;
 • możliwość wprowadzenia kontroli dewizowej, dokonania wywłaszczenia, nacjonalizacji lub konfiskaty aktywów w krajach, w których firma Credit Suisse prowadzi swoją działalność;
 • możliwość wprowadzenia kontroli dewizowej, dokonania wywłaszczenia, nacjonalizacji lub konfiskaty aktywów w krajach, w których firma Credit Suisse prowadzi swoją działalność;
 • działania podjęte przez organy regulacyjne w odniesieniu do działalności oraz praktyk firmy Credit Suisse w jednym lub kilku krajach, w których prowadzi ona swoją działalność;
 • skutki zmian w dziedzinie przepisów prawa, rozporządzeń, praktyk lub polityki rachunkowości;
 • działania konkurencji w obszarach geograficznych i biznesowych, w których firma Credit Suisse prowadzi swoją działalność;
 • zdolność utrzymywania i rekrutowania wykwalifikowanych pracowników;
 • zdolność utrzymywania reputacji firmy Credit Suisse i promowania jej marki;
 • zdolność zwiększania udziału w rynku i kontrolowania wydatków;
 • zmiany technologiczne;
 • terminowy rozwój i zatwierdzenie nowych produktów oraz usług firmy Credit Suisse oraz przyjęcie ich postrzeganej wartości ogólnej przez użytkowników;
 • przejęcia (wraz z możliwością pomyślnej integracji przejętych firm) oraz zbycia (w tym możliwość zbycia aktywów pobocznych);
 • niekorzystny wynik sporu lub inne nieprzewidziane wydatki;
 • zdolność osiągnięcia przez firmę Credit Suisse docelowej opłacalności i wysokości kosztów;
 • pomyślne zarządzanie przez firmę Credit Suisse ryzykiem związanym z powyższymi czynnikami.

Firma Credit Suisse zwraca uwagę użytkowników na fakt, iż powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Oceniając oświadczenia wybiegające w przyszłość, należy starannie rozważyć powyższe czynniki oraz wszelkie inne wątpliwości i wydarzenia, w tym informacje zawarte w ostatnim sprawozdaniu rocznym firmy Credit Suisse, w sekcji "Risk factors" (Czynniki ryzyka), oraz w innych obowiązkowych sprawozdaniach.

Ostrzeżenie na temat informacji finansowych niepodlegających normom GAAP

Niniejsza Witryna może zawierać informacje finansowe niepodlegające normom GAAP. W przypadku ujawnienia takich informacji najbardziej aktualne sprawozdanie okresowe (lub inne obowiązkowe sprawozdanie) firmy Credit Suisse zawierać będzie możliwie w jak największym stopniu porównywalne elementy, zamieszczone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

Pozostałe informacje na temat informacji ujawnianych w niniejszej Witrynie

W niniejszej Witrynie skorygowane kalkulacje dotyczące oczekiwanych kosztów są mierzone w stosunku do kalkulacji kosztów poniesionych przez firmę Credit Suisse za okres 6 miesięcy w roku 2011 w ujęciu rocznym, przy stałych kursach walutowych, oraz korygowane w celu wykluczenia kosztów przebudowy firmy oraz innych istotnych wydatków nieoperacyjnych i kosztów wynagrodzenia zmiennego.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. w Szwajcarii wdrożono pakiet regulacji pod nazwą "Bazylea III" oraz wynikające z tych regulacji przepisy prawa i rozporządzenia TBTF ("Too Big To Fail", ang. "zbyt duży, by upaść"). Proces ujawniania informacji przez firmę Credit Suisse odbywa się w sposób zgodny z jej aktualną interpretacją tych wymogów, wraz z odnośnymi założeniami. Zmiany w interpretacji tych wymogów na terenie Szwajcarii bądź zmiany w jakichkolwiek założeniach lub szacunkach firmy Credit Suisse mogą skutkować otrzymaniem innych danych liczbowych, niż zostały umieszczone w niniejszej Witrynie. Zawarte w Witrynie wartości kapitału i wskaźników za okresy przed rokiem 2013 opierają się na wartościach szacunkowych, obliczonych tak, jak gdyby pakiet regulacji "Bazylea III" obowiązywał w czasie trwania tych okresów.

O ile nie zaznaczono inaczej, wskaźnik dźwigni finansowej, narażenie na działanie dźwigni finansowej oraz łączne kwoty kapitału zawarte w niniejszej Witrynie opierają się o bieżące założenia FINMA. Wskaźnik dźwigni szwajcarskiego kapitału całkowitego oblicza się dzieląc kapitał całkowity przez średnią trzymiesięczną wartość narażenia na działanie dźwigni, w skład której wchodzą aktywa bilansowe, zaangażowania pozabilansowe (które z kolei składają się z gwarancji i zobowiązań) oraz na którą wpływ mają korekty regulacyjne, obejmujące kompensatę zabezpieczenia gotówkowego oraz składniki pochodne.

Dalsze informacje na temat podstawowych wyników znaleźć można w części "Results overview" (Omówienie wyników) sekcji II "Operating and financial review – Core Results" (Przegląd finansowy i operacyjny — omówienie wyników) ostatniego sprawozdania rocznego firmy Credit Suisse.

Wszelkie opinie i szacunki przedstawione w niniejszej Witrynie stanowią opinię firmy Credit Suisse według stanu na dzień publikacji i nie stanowią (ogólnej ani odnoszącej się do określonej inwestycji) porady prawnej, podatkowej ani księgowej jakiegokolwiek typu.