modal Zasady ochrony prywatności i korzystania z plików cookie

Zasady ochrony prywatności i korzystania z plików cookie

Przyciski udostępniania

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2016 r.

Credit Suisse Group AG i wszystkie stowarzyszone z nią podmioty (określane dalej jako „Credit Suisse” lub „my”) zobowiązują się do zachowania poufności danych wszystkich obecnych, byłych i przyszłych Klientów. Jesteśmy świadomi faktu, że Klienci powierzają nam istotne dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że z należytą powagą traktujemy obowiązek zapewniania ochrony i bezpieczeństwa tych informacji. Niniejsze zasady ochrony prywatności i korzystania z plików cookie („Zasady”) szczegółowo opisują sposób postępowania z informacjami gromadzonymi za pośrednictwem tej witryny internetowej („Witryny”).

Niniejsze Zasady mogą w dowolnej chwili podlegać aktualizacji. Dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią tej strony. W pierwszym akapicie niniejszych Zasad zawarto informację o dacie ostatniej aktualizacji.

Gromadzone informacje

Gromadzenie informacji o użytkownikach korzystających z tej Witryny lub chcących skorzystać z innych usług oferowanych przez Credit Suisse może odbywać się w następujący sposób:

 • Dane osobowe możemy zbierać także w wyniku nagrywania niektórych rozmów telefonicznych prowadzonych przez naszych pracowników oraz archiwizowaniu tych nagrań w celu spełnienia wymagań prawnych oraz ustawowych nałożonych na firmę Credit Suisse.
 • Rejestracja użytkownika w celu korzystania z chronionych hasłem lub specyficznych dla danego kraju zasobów Witryny wiąże się z koniecznością podania określonych danych osobowych. Mogą to być informacje dotyczące imienia i nazwiska, nazwy firmy, tytułu, adresu i kraju zamieszkania, adresu e-mail, numer telefonu, numeru rachunku bankowego, posiadanych aktywów, dochodów oraz sytuacji finansowej użytkownika. Wykorzystujemy te informacje w celu weryfikacji tożsamości i uprawnień użytkownika do korzystania z pewnych produktów i usług, dostarczania użytkownikowi informacji o mogących go zainteresować produktach i usługach, dokumentacji zainteresowania użytkownika oferowanymi produktami i usługami oraz udzielania informacji. Pliki typu cookie lub web bug mogą być również wykorzystywane w celu ułatwienia użytkownikowi poruszania się po Witrynie (np. dzięki możliwości zapamiętania haseł dostępu lub wskazanego kraju zamieszkania).
 • Możemy gromadzić informacje dotyczące otwieranych przez użytkownika załączników, które otrzymuje drogą elektroniczną w ramach przesyłanych biuletynów.
 • Gromadzone dane osobowe mogą również pochodzić z wypełnianych przez użytkownika wniosków, formularzy i kwestionariuszy, zawartych z Credit Suisse umów regulujących wzajemne relacje (np. informacje dotyczące historii kredytowej lub sytuacji finansowej użytkownika), a także przeprowadzonych z nami transakcji (lub z współpracującymi z nami dostawcami usług).

Odmowa przekazania wymaganych danych osobowych przez użytkownika może skutkować ograniczeniem jego dostępu do oferowanych przez Credit Suisse produktów inwestycyjnych lub innych usług.

Bezpieczeństwo transmisji danych

Prosimy mieć na uwadze, że dane przesyłane przez publiczną sieć, taką jak Internet, lub usługę poczty elektronicznej są widoczne dla każdego. Informacje przesyłane przez Internet (np. formularze online) oraz treści otrzymane online mogą w pewnych warunkach być przesyłane przez sieci dostawców trzecich. Credit Suisse nie może zagwarantować poufności wiadomości i dokumentów przesyłanych przez takie publiczne sieci lub sieci dostawców trzecich.

Przy udostępnianiu danych osobowych poprzez sieć publiczną lub sieci dostawców trzecich należy mieć świadomość możliwości utraty tych danych lub ich potencjalnego przechwycenia przez osoby trzecie i ich nieautoryzowanego gromadzenia oraz wykorzystania.W postaci zaszyfrowanej są wprawdzie transmitowane pojedyncze pakiety danych, lecz już nie nazwiska nadawcy i adresata.Osoby trzecie mogą w ten sposób zdobyć pośrednio informacje na temat istniejących lub dopiero zakładanych kont oraz powiązań między przedsiębiorstwami.Nawet jeżeli nadawca i odbiorca mieszkają w tym samym kraju, transmisja danych przez takie sieci następuje często oraz bez kontroli również poprzez kraje trzecie, tzn. także poprzez kraje niezapewniające takiego samego poziomu ochrony danych co kraj zamieszkania. Nie bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa danych podczas transmisji przez Internet ani za wszelkie pośrednie i bezpośrednie straty.Prosimy o stosowanie innych środków komunikacji, jeśli uznają je Państwo za konieczne lub rozsądne ze względów bezpieczeństwa.

Dane podawane w formularzach online mogą w celu realizacji zlecenia zostać przekazane dalej do firm trzecich i być przez nie przetwarzane.

W przypadku określonych usług Państwa dane są przesyłane z silniejszym szyfrowaniem (np. w przypadku bankowości elektronicznej).W takich przypadkach zostaną Państwo specjalnie poinformowani o przetwarzaniu danych oraz o szczegółach dotyczących szyfrowania.

Ochrona, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe Klientów są wykorzystywane w celu podnoszenia jakości oferowanych im produktów i usług, w związku z dokonywanymi przez nich inwestycjami (przy udziale lub za pośrednictwem Credit Suisse) lub w celu zachowania ich danych kontaktowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników, przedstawicieli lub instytucji, którym są one niezbędne w celu dostarczania Klientom produktów lub usług w związku z dokonywanymi przez nich inwestycjami (przy udziale lub za pośrednictwem Credit Suisse). W celu zapewnienia ochrony danych osobowych Klientów stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia (m.in. zapory ogniowe, indywidualne hasła dostępu oraz technologie szyfrowania i uwierzytelniania). Żadne dane osobowe obecnych lub byłych Klientów nie są wykorzystywane w innych celach niż opisane powyżej ani udostępniane stronom trzecim. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy odbywa się to za zgodą Klienta lub jest dopuszczalne lub wymagane przepisami prawa. W przypadku gdy uznamy, że Klient może być zainteresowany skorzystaniem z dodatkowych produktów i usług, możemy udostępnić jego dane osobowe – w zakresie dozwolonym przepisami prawa – podmiotom stowarzyszonym z Credit Suisse. Możemy również udostępnić tego typu informacje – w zakresie dozwolonym przepisami prawa – firmom świadczącym usługi w naszym imieniu. W tym przypadku dostawcy usług są zobowiązani do zachowania poufności danych i wykorzystania ich wyłącznie do celów, w jakich zostały dostarczone. W niektórych krajach mogą obowiązywać bardziej rygorystyczne przepisy, które nie dopuszczają udostępniania danych osobowych Klientów innym osobom lub podmiotom (w tym podmiotom stowarzyszonym).

Dane osobowe Klientów są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych tak długo, jak jest to niezbędne.

Pliki cookie

Wszystkie strony internetowe grupy Credit Suisse Group AG oraz jej podmiotów zależnych (zwanych dalej: „Credit Suisse”, „my” lub „nas”) wykorzystują pliki cookie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonalności i ulepszenia internetowych kampanii reklamowych. Jeden z używanych przez nas plików cookie jest niezbędny dla funkcjonowania witryny i został już skonfigurowany. Niniejsza witryna nie działa bez plików cookie. Korzystając z niej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie we wskazanym w niniejszym tekście celu.

Czym jest plik cookie?

Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu poznania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają projektantom strony w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych obszarów witryny oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.

Jak pliki cookie są używane w niniejszej witrynie internetowej?

Pliki cookie, które przechowujemy w witrynach internetowych Credit Suisse są używane do:

 • monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin witryny internetowej oraz jej stron w celu ustalenia, które części witryny dobrze działają, a które wymagają poprawy,
 • zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
 • zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny,
 • poprawy szybkości działania i wydajności witryny.

Pliki cookie i wtyczki należące do podmiotów trzecich

 • W celu poprawy funkcjonalności oraz ulepszenia naszych internetowych kampanii reklamowych okazjonalnie będziemy wykorzystywać wtyczki oraz moduły podmiotów trzecich. Komponenty te mogą także używać plików cookie w podobnym celu. Podmioty trzecie nie maja dostępu do danych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookie przez Credit Suisse, jak i Credit Suisse nie ma dostępu do danych zgromadzonych przez podmioty trzecie.
 • Możemy wykorzystywać pliki cookie do wyświetlania reklam Credit Suisse podczas odwiedzania stron internetowych należących do podmiotów trzecich, z którymi utrzymujemy współpracę handlową.
 • Te strony trzecie w niektórych przypadkach zbierają dla nas w sposób anonimowy informacje dotyczące odwiedzania przez Państwa naszej witryny oraz innych witryn, i udostępniają nam te zebrane anonimowo dane, obejmujące – choć nie wyłącznie – dane geograficzne, zachowanie użytkownika na stronie lub nazwy stron, na których wyświetlane były adresowane do Państwa reklamy.
 • Możemy wykorzystywać te informacje w celu zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i użytecznych materiałów reklamowych oraz poprawy skuteczności naszych działań reklamowych.

Usuwanie plików cookie

Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie ( a co za tym idzie korzystania z niniejszej witryny internetowej) w dowolnym czasie poprzez usunięcie plików cookie, które zostały skonfigurowane przez tę witrynę. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie.

Łącza

W Witrynie mogą znajdować się hiperłącza do innych witryn, które pozostają poza kontrolą Credit Suisse. Witryny te nie podlegają niniejszym Zasadom, a Credit Suisse nie odpowiada za ich zawartość ani obowiązujące w nich zasady traktowania danych osobowych. Sugerujemy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w tych witrynach w celu sprawdzenia, czy są godne zaufania oraz w jaki sposób chronią dane osobowe użytkowników.

Szukaj

Pole wyszukiwania na tej stronie ("Pole wyszukiwania") jest obsługiwane przez firmę Google Inc ("Google"). Klient akceptuje Politykę prywatności firmy Google (dostępną na stronie http://www.google.com/privacy.html) w odniesieniu do korzystania z Pola wyszukiwania i poprzez korzystanie z niego wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę Google danych osobowych Klienta zgodnie z Polityką prywatności tej firmy.