modal Polityka dotycząca strony internetowej i plików cookie

Polityka dotycząca strony internetowej i plików cookie

Share Buttons

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec 2023

Firma Credit Suisse Group AG i jej spółki powiązane ("Credit Suisse", "my") rozumieją, że powierzają nam Państwo dane osobowe, w związku z czym poważnie traktujemy nasze zobowiązania dotyczące ochrony prywatności danych. Staramy się, aby nasze działania związane z ochroną danych osobistych były dla Państwa komfortowe. Niniejsza Polityka dotycząca strony internetowej i plików cookie ("Polityka") szczegółowo opisuje sposób, w jaki przetwarzamy informacje, które gromadzimy poprzez naszą stronę internetową. Klikając "Zgadzam się" w wyskakującym oknie, które opisuje narzędzia śledzące stosowanej na naszej stronie internetowej i pojawia się przy pierwszej wizycie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa informacji w sposób opisany w niniejszej polityce i zgodnie z określonymi, wybranymi przez Państwo ustawieniami prywatności.

W wyniku przejęcia Grupy Credit Suisse przez Grupę UBS wszystkie podmioty Grupy Credit Suisse stały się jednostkami Grupy UBS. W związku z tym odniesienia do „Grupy Credit Suisse” (i podobne odniesienia, np. „jednostki Credit Suisse”, „jednostki stowarzyszone” itp.) odnoszą się również do jednostek Grupy UBS.

Niniejsza Polityka może zostać zaktualizowana w dowolnym momencie.Prosimy o regularne zapoznawanie się z najnowszą wersją niniejszej strony.

Lista zawartości

Informacje, które gromadzimy

Możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa, gdy używają Państwo naszej strony internetowej lub składają Państwo wniosek o usługi bądź korzystają z innych usług oferowanych przez Credit Suisse, w następujące sposoby:

  • Zbieramy określone informacje dotyczące Państwa (np. historię przeglądania i informacje o użytkowaniu strony internetowej) poprzez stosowanie plików cookie, pikseli, wtyczek i innych technologii śledzących, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Na przykład: identyfikujemy region, w którym Państwo się znajdują, na podstawie częściowo zamaskowanego adresu IP (który jest następnie natychmiastowo poddawany anonimizacji), w celu przekierowania Państwa na stronę internetową właściwą dla danego kraju. Sposób gromadzenia informacji na naszej stronie internetowej jest bardziej szczegółowo opisany poniżej.
  • Możemy również gromadzić Państwa dane osobowe w związku z rejestrowaniem komunikacji, np. rozmów telefonicznych lub rozmów na czacie, które z Państwem przeprowadzamy.Możemy przechowywać takie nagrania i zapisy, aby wykonać nasze obowiązki prawne i wynikające z przepisów, w celu zapewnienia jakości lub w innych celach opisanych w niniejszej Polityce.
  • Gdy korzystają Państwo z części naszej strony internetowej, które są chronione hasłem lub specyficzne dla danego kraju, możemy poprosić o przekazanie nam określonych danych.Takie informacje mogą obejmować: imię i nazwisko, nazwę spółki, tytuł, adres, kraj zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta, informacje o majątku, przychodach i/lub sytuacji finansowej. Wykorzystujemy takie informacje do weryfikacji Państwa tożsamości i kwalifikacji do otrzymania określonych produktów lub usług, przekazywania Państwu informacji o produktach i usługach, które, według naszego uznania, mogą Państwa zainteresować, rejestrowania Państwa zainteresowania oferowanymi przez nas produktami i usługami, a także w celu odpowiadania na Państwa prośby o uzyskanie informacji. Możemy również stosować pliki cookie lub inne technologie śledzenia w niektórych częściach naszej strony internetowej, aby gromadzić informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej i optymalizacji doświadczenia użytkownika (np. poprzez zapamiętanie Państwa kraju zamieszkania). Możemy również gromadzić dane osobowe, które Państwo nam przekazują we wnioskach, formularzach, kwestionariuszach lub umowach, które Państwo z nami zawierają, lub w związku z nawiązywaniem lub utrzymywaniem przez Państwo współpracy z nami, w tym informacje dotyczące historii kredytowej lub sytuacji finansowej i transakcji, które przeprowadzają Państwo z nami lub z naszymi usługodawcami.
  • W określonych okolicznościach strony trzecie mogą gromadzić anonimowe informacje o stosowaniu przez Państwo naszej lub innych stron internetowych i udostępniać nam takie dane (w postaci anonimowej), aby umożliwić nam sprawdzenie (i), z jakich regionów geograficznych użytkownicy odwiedzają naszą stronę, (ii) poznać zachowania użytkowników wobec reklam firmy Credit Suisse, publikowanych na innych stronach internetowych, a także (iii) poznać nazwy innych stron internetowych, na których wyświetlone dla Państwa zostały reklamy firmy Credit Suisse.
  • Podmioty trzecie, odtwarzające pliki multimedialne, na przykład YouTube i SoundCloud, mogą pobierać Twój pełny adres IP, aby umożliwić Ci oglądanie i słuchanie treści, przechowywanych na ich platformach. Platformy podmiotów trzecich nie są obsługiwane ani monitorowane przez Credit Suisse, a zatem Twój adres IP oraz wszelkie inne dane osobowe zbierane, przetwarzane i przechowywane przez platformy podmiotów trzecich, podlegają ich własnym zasadom ochrony prywatności, a Credit Suisse nie ponosi odpowiedzialności za to, jak traktowane są przez nie dane osobowe.

Kto ma dostęp do zbieranych przez nas informacji

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa, firma Credit Suisse może ujawniać Państwa informacje swoim spółkom stowarzyszonym, a także swoim i ich przedstawicielom i zewnętrznym usługodawcom, zlokalizowanym w Państwa kraju zamieszkania lub poza nim, aby mogli wykonać usługi dla firmy Credit Suisse. Wszyscy usługodawcy firmy Credit Suisse, którzy mają dostęp do danych osobowych, gromadzonych poprzez naszą stronę internetową, są zobowiązywani do zachowania poufności tych informacji, stosowania danych osobowych jedynie w celach, dla których zostały one przekazane, jak również do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych, polityki firmy Credit Suisse, a także postanowień umownych dotyczących ochrony danych.

Firma Credit Suisse może również udostępniać Państwa dane organom lub podmiotom rządowym, organom regulacyjnym lub innym osobom zgodnie z:

  • Obowiązującym prawem, przepisami, orzeczeniami sądu lub oficjalnymi wnioskami.
  • Wszelkimi żądaniami lub wytycznymi wydanymi przez organy regulacyjne lub inne; lub
  • Podobnymi przyczynami (i), wymaganymi lub dozwolonymi przez obowiązujące prawo i (ii) politykę firmy Credit Suisse.

Bezpieczeństwo przekazywania danych

Przekazując nam swoje dane poprzez otwartą sieć (np. przez Internet lub usługę e-mail), muszą mieć Państwo świadomość, że taka otwarta sieć może nie być bezpiecznym środowiskiem i że istnieje możliwość, że Państwa informacje (i) zostaną utracone, (ii) przekazane do innego kraju i/lub (iii) będą przeglądane i/lub wykorzystywane przez nieupoważnione strony trzecie. Jeśli postanowią Państwo przekazać nam informacje poprzez otwartą sieć, firma Credit Suisse nie może zapewnić bezpieczeństwa i poufności Państwa informacji. W związku z tym prosimy o rozważenie wykorzystania alternatywnych metod komunikacji w celu wysłania nam wrażliwych osobistych lub poufnych informacji.

Ochrona, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby zwiększać jakość naszych produktów i usług, a także przechowywać informacje kontaktowe dla podmiotów, z którymi współpracujemy. Dostęp do Państwa danych osobowych umożliwiamy wyłącznie pracownikom, przedstawicielom lub innym stronom, dla których informacje te są niezbędne, aby zaoferować Państwu produkty lub świadczyć dla Państwa usługi. Stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, w tym programy typu firewall, indywidualne hasła, kodowanie i technologie uwierzytelniania, aby chronić Państwa dane osobowe. Z wyjątkiem sytuacji przedstawionych w niniejszej Polityce, nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub takie ujawnienie jest dozwolone przez prawo i jest zgodne z informacjami o polityce prywatności, które Państwu przekazujemy. W przypadkach, w których uznamy, że mogą Państwa zainteresować dodatkowe produkty lub usługi, możemy udostępnić Państwa dane osobowe spółkom zależnym firmy Credit Suisse w zakresie, w jakim jest do dozwolone przez obowiązujące prawo i wewnętrzną politykę firmy Credit Suisse.

Będziemy przechowywali Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych tak długo, jak to będzie konieczne. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Komunikatem Credit Suisse w sprawie prywatności, dostępnym za pośrednictwem witryny internetowej Credit Suisse (np. adres internetowy dla mieszkańców Szwajcarii to https://www.credit-suisse.com/ch/en/legal.html). Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, zapoznaj się z naszą coroczną polityką ochrony prywatności CCPA (dostępna pod adresem: https://www.credit-suisse.com/us/en/legal/privacy-statement.html), a także ze wszelkimi innymi informacjami o ochronie prywatności, które mogły zostać przekazane Państwu oddzielnie, aby uzyskać dodatkowe informacje o gromadzonych przez nas danych osobowych oraz Państwa prawach, wynikających z Ustawy o ochronie prywatności konsumentów w stanie Kalifornia z 2018 roku (California Consumer Privacy Act – "CCPA").

W jaki sposób Credit Suisse postępuje z wiadomościami elektronicznymi

Wszelkie wiadomości elektroniczne przesyłane przez firmę Credit Suisse i do niej są automatycznie zapisywane w osobnym systemie ewidencjonowania, który zachowuje wartość dokumentacyjną wiadomości elektronicznych.

Wiadomości elektroniczne chronione są za pomocą uzasadnionych środków technicznych i organizacyjnych, a dostęp do nich mają wyłącznie określone osoby, zajmujące właściwe stanowiska (np. osoby z działu prawnego, działu ds. zgodności z przepisami i działu ds. ryzyka), i tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i wewnętrzną polityką firmy Credit Suisse.

Jeśli osoba odwiedzająca użyje któregoś z adresów e-mail lub formularzy opublikowanych przez firmę Credit Suisse na naszej stronie internetowej, aby skontaktować się z firmą Credit Suisse, taka osoba wyraźnie upoważnia firmę Credit Suisse do przekazania odpowiedzi taką samą metodą na adres nadawcy lub na inne wskazane adresy. Poczta e-mail nie jest odpowiednim środkiem do przesyłania poufnych informacji.Należy pamiętać, że w ramach komunikacji elektronicznej nie można zagwarantować utrzymania tajemnicy bankowej.

Funkcjonalność stron internetowych i aplikacji mobilnych Credit Suisse oraz narzędzia do śledzenia

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych korzystamy z plików cookie, wtyczek, pikseli (na niektórych stronach internetowych), zestawów narzędzi software development kits (SDK) oraz innych technologii w celu poprawy funkcjonalności, zwiększenia komfortu obsługi przez internet i na urządzeniach mobilnych, a także oferowania lepszych i lepiej dopasowanych kampanii reklamowych. Na niektórych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych korzystamy z produktów i usług dostarczanych przez zewnętrznych usługodawców, którzy w ramach dostarczanego produktu lub usługi wykorzystują technologie śledzenia (w tym pliki cookie, piksele, wtyczki, zestawy narzędzi software development kits (SDK) i inne technologie), które mogą śledzić, wykorzystywać i/lub udostępniać Twoje dane osobowe. Informacje gromadzone przy użyciu różnych technologii śledzenia mogą zostać połączone w celu dalszego dopasowania naszych kampanii.

Informacje dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas technologii śledzenia (np. plików cookie, wtyczek, pikseli) znajdują się w ustępach poniżej. Z wyjątkiem śledzenia przez "niezbędne pliki cookie" (zgodnie z definicją w tabeli poniżej) nie będziemy Cię śledzić przy użyciu plików cookie, pikseli, wtyczek lub innej technologii, chyba że wyrazisz zgodę na śledzenie za pośrednictwem menedżera zgody podczas pierwszego dostępu na nasze strony internetowe lub ekranu menedżera zgody podczas pierwszego uruchomienia aplikacji mobilnych. Ustawienia prywatności można w każdej chwili zmienić, korzystając z linku w stopce strony internetowej i klikając "konfiguruj pliki cookie" lub w ustawieniach osobistych w aplikacjach mobilnych.

Użytkownicy odwiedzający strony przeznaczone dla osób zamieszkujących Stany Zjednoczone powinni zapoznać się z sekcją "Stosowanie technologii śledzenia dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych" poniżej.

Pliki cookie

Pliki cookie są małymi plikami, które przechowywane są na Państwa urządzeniach, aby umożliwić funkcjonowanie strony internetowej. Pliki te stanowią dokumentację Państwa odwiedzin strony internetowej i umożliwiają twórcom śledzenie i wdrażanie Państwa preferencji i ustawień. Pliki cookie mogą pomagać również twórcom stron internetowych w zbieraniu statystyk dotyczących częstotliwości odwiedzania określonych obszarów strony internetowej, a także w zwiększaniu użyteczności strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Dodatkowe informacje o plikach cookie, w tym dotyczące ich kontrolowania i usuwania, znajduję się na stronie internetowej Biura komisarza ds. informacji w Wielkiej Brytanii (U.K. Information Commissioner’s Office) (www.ico.gov.uk) lub https://gdpr.eu/cookies/.

Stosujemy zarówno pliki cookie tworzone i wdrażane przez firmę Credit Suisse, jak i pliki cookie stron trzecich, tworzone przez dostawców, świadczących dla nas usługi. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca pliki cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, a także wskazująca cele, w jakich są one stosowane.

Wtyczki

Wtyczka jest programem, który dodaje określoną funkcjonalność lub rodzaj treści do strony internetowej. Na przykład nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki mediów społecznościowych, które, po kliknięciu, przekierowują do strony profilu firmy Credit Suisse na różnych platformach mediów społecznościowych. Inne rodzaje wtyczek – mimo że niekoniecznie są stosowane na naszej stronie internetowej – mogą zawierać kod, który umożliwia wyświetlenie filmu na określonej stronie, lub kod, który umożliwia wyświetlenie publikacji z profilu użytkownika określonego medium społecznościowego bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki mediów społecznościowych podanych w tabeli poniżej, aby zapewnić Państwu możliwość dostępu do naszych profili w zewnętrznych platformach mediów społecznościowych. Poprzez kliknięcie na wtyczkę medium społecznościowego potwierdzają Państwo, że chcą opuścić naszą stronę internetową i przejść na zewnętrzną platformę medium społecznościowego oraz że rozumieją Państwo, że w wyniku tego Państwa dane osobowe mogą zostać pobrane, użyte i/lub udostępnione zgodnie z polityką prywatności takiej zewnętrznej platformy medium społecznościowego. Aby uzyskać dodatkowe informacje o wtyczkach dostawców mediów społecznościowych, stosowanych na naszej stronie internetowej, a także o praktykach z zakresu ochrony prywatności takich dostawców mediów społecznościowych, należy kliknąć na link "prywatność" w tabeli poniżej.

Piksele śledzące

Piksel śledzący to mały fragment kodu, z którego korzystamy w celu gromadzenia i udostępniania reklamodawcom internetowym informacji na temat korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, takich jak odwiedzone przez Ciebie strony lub sposób, w jaki wchodziłeś(-aś) z nimi w interakcję. Dzięki pikselom śledzącym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje połączenie z serwerem reklamodawcy internetowego. W ten sposób reklamodawca internetowy otrzymuje informacje, że uzyskałeś(-aś) dostęp do jednej z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Dzięki temu mamy pewność, że wyświetlamy reklamy zgodnie z Twoimi zainteresowaniami, gdy odwiedzasz którąkolwiek ze stron internetowych reklamodawcy internetowego lub stron internetowych, które zawierają reklamy wyświetlane przez reklamodawcę internetowego. Uwierzytelnienie u reklamodawcy internetowego przy użyciu pikseli śledzących, np. poprzez rejestrację lub zalogowanie do sieci społecznościowej, umożliwia reklamodawcy przypisanie wizyty do jednej z naszych stron internetowych lub dostępu z naszych aplikacji mobilnych do Twojego konta. Nie mamy wpływu na zakres, w jakim dane zebrane przez piksele śledzące są wykorzystywane przez reklamodawców internetowych. Dlatego odsyłamy Cię do odpowiedniej polityki prywatności, do której link znajdziesz w tabeli poniżej.

Stosowanie technologii śledzenia w przypadku użytkowników ze stanów zjednoczonych

Należy mieć na uwadze, że niniejsza Polityka, jest polityką globalną, stanowiącą odzwierciedlenie działań firmy Credit Suisse w zakresie stron internetowych na wszystkich stronach specyficznych dla krajów, ale niektóre zewnętrzne technologie śledzenia opisane w niniejszej Polityce nie są stosowane na stronach przeznaczonych dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.

Piksele śledzące nie są stosowane w częściach naszej strony internetowej, przeznaczonych głównie dla użytkowników znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Takimi stronami jest strona główna dla Stanów Zjednoczonych i inne strony specyficzne dla Stanów Zjednoczonych, ale nie obejmuje to stron, które stanowią globalne części naszej strony internetowej (takie jak strona "Kariera").

Tabela 1 – technologie śledzenia na stronie internetowej Credit Suisse

Niniejsza tabela zawiera listę wszystkich technologii śledzenia stosowanych na naszej stronie internetowej oraz dostawców, a także informacje o celu każdej z nich.

Technologie śledzące na stronach internetowych Credit Suisse

Typ Cel Produkty i dostawcy
Niezbędne Te technologie śledzące („Niezbędne pliki cookie”) są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i umożliwiają wykonywanie podstawowych funkcji na niej (na przykład funkcja przeszukiwania strony, narzędzia do znajdowania lokalizacji, pomoc wirtualna i/lub głosowa, a także ocena bezpiecznych obszarów naszej strony internetowej). Ponieważ bez tych technologii nasza strona internetowa nie mogłaby działać, korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie ich w celach wymienionych powyżej. Produkt Dostawca Link do informacji dostawcy o ochronie prywatności
Google AMP (przyśpieszanie stron dla urządzeń mobilnych) Google Inc.

Ochrona prywatności

Google Maps (lokalizator oddziałów)

Google Inc.

Ochrona prywatności
Inbenta Chatbot (wirtualny asystent) Inbenta Holdings Inc. Ochrona prywatności

Maglr

Maglr B.V.

Ochrona prywatności

OneTrust OneTrust, LLC Ochrona prywatności
YouTube Google, Inc. Ochrona prywatności
Statystyki Te technologie śledzące stosowane są do śledzenia liczby i rodzajów wizyt na naszej stronie internetowej i jej stronach, jak również sposobów ich użytkowania, umożliwiając nam kontrolowanie tego, czy nasza strona internetowa działa prawidłowo. Technologie te stosowane są do gromadzenia anonimowych, zgrupowanych danych dotyczących tego, w jaki sposób użytkownicy sieci korzystają z naszej strony internetowej.  Produkt Dostawca Link do informacji dostawcy o ochronie prywatności
Adobe Analytics Adobe Systems Inc. Ochrona prywatności

Adobe SDK

Adobe Systems Inc.

Ochrona prywatności

Decibel Decibel Insight Ltd. Ochrona prywatności
Qualtrics XM (funkcjonowanie strony internetowej) Qualtrics LLC.

Ochrona prywatności

Personalizacja Te technologie śledzące stosowane są do usprawniania obsługi naszej strony internetowej dla użytkownika obejmuje to np. układy ekranów, preferowany język i kraj zamieszkania, a także zapewnianie spersonalizowanych treści, dopasowanych do obszarów zainteresowania użytkownika) Produkt Vendor Link to Vendor's Privacy Notice
Adobe Target Adobe Systems Inc. Ochrona prywatności
Adobe Audience Manager

Adobe Systems Inc.

Ochrona prywatności

Advertising Te technologie śledzące stosowane są do (i) przekazywania Państwu bardziej właściwych i przydatnych informacji reklamowych, a także do ograniczania ilości wyświetleń danej reklamy dla Państwa, (ii) zwiększania skuteczności naszych działań marketingowych i/lub (iii) wyświetlania reklam firmy Credit Suisse w trakcie wizyt na stronach internetowych innych podmiotów, z którymi współpracujemy w zakresie marketingu. Mogą być udostępniane dostawcom lub reklamodawcom. Narzędzie Dostawca Link do informacji dostawcy o ochronie prywatności
App Nexus Xaxis LLC Ochrona prywatności
Bing Ads Conversion

Microsoft Corp.

Ochrona prywatności
DoubleClick Google Inc. Ochrona prywatności
Google Ads Conversion Google Inc. Ochrona prywatności
Turbine Xaxis LLC. Ochrona prywatności
Facebook Facebook Inc Ochrona prywatności
LinkedIn

Microsoft Corp.

Ochrona prywatności

Pinterest

Pinterest Inc.

Ochrona prywatności

Snapchat Snap Inc. Ochrona prywatności
Twitter Twitter Inc. Ochrona prywatności
TikTok TikTok Inc. Ochrona prywatności
Teads Teads SA Ochrona prywatności
Mediamath MediaMath Inc. Ochrona prywatnosci
MIQ MiQ Digital Ltd Ochrona prywatnosci

Mechanizm kontrolowania stosowania technologii śledzenia

Administrator do zarządzania zgodami na naszej stronie internetowej

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej mogą Państwo odmówić wydania zgody na korzystanie przez nas z plików cookie, pikseli, wtyczek mediów społecznościowych i innych technologii śledzących stron trzecich poprzez dostosowanie ustawień prywatności na ekranie administratora do zarządzania zgodami. Administrator do zarządzania zgodami wyświetlony zostanie, (i) gdy po raz pierwszy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową za pomocą danego urządzenia, (ii) odwiedzą Państwo naszą stronę internetową po raz pierwszy po usunięciu plików cookie w przeglądarce lub (iii) po kliknięciu linku „Ustawienia prywatności” na dole każdej strony naszej strony internetowej. Należy mieć na uwadze, że jeżeli z jednego urządzenia korzysta więcej niż jedna osoba, być może konieczne będzie usunięcie plików cookie w przeglądarce, aby wyświetlony został administrator do zarządzania zgodami. Nie mogą Państwo odmówić zgody na stosowanie Niezbędnych plików cookie (wskazanych w tabeli powyżej), które stosowane są do wykonywania funkcji i/lub obsługi naszej strony internetowej.

Ustawienia kontroli śledzenia (Do Not Track)

Poprzez określone ustawienia przeglądarki internetowej mogą Państwo wykorzystać technologię kontroli śledzenia (Do Not Track), aby kontrolować śledzenie Państwa aktywności na różnych stronach internetowych. Jednak należy mieć na uwadze, że firma Credit Suisse nie jest w stanie rozpoznawać sygnałów technologii Do Not Track. Stosowanie technologii Do Not Track może uniemożliwić prawidłowe wyświetlenie administratora do zarządzania zgodami.

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do plików cookie nie można samodzielnie usuwać pikseli śledzących (np. poprzez usunięcie ich z pamięci podręcznej przeglądarki), ponieważ piksele śledzące, w przeciwieństwie do plików cookie, są przechowywane na serwerach reklamodawców internetowych, a nie w przeglądarce.

Newslettery i e-maile marketingowe

Przekazując swój adres e-mail, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newsletterów i innych e-maili marketingowych od Credit Suisse.

Aby nieustannie doskonalić nasze oferty i móc wysyłać Państwu treści odpowiadające zainteresowaniom, śledzimy Państwa zachowanie związane z newsletterami i innymi e-mailami marketingowymi (np. otwieranie e-maili i kliknięcia).

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania Państwa danych podmiotom stowarzyszonym Grupy Credit Suisse na całym świecie oraz do powierzenia tych danych usługodawcy w celu przetwarzania ich w naszym imieniu na całym świecie.

Łącza

Nasza strona może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane ani monitorowane przez firmę Credit Suisse. Takie inne strony internetowe nie podlegają niniejszej Polityce, a my nie ponosimy odpowiedzialności za ich treści ani to, w jaki sposób obsługują dane osobowe. Korzystasz z tych łączy na własne ryzyko.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej!