Powrót do strony głównej Zasady ochrony prywatności i korzystania z plików cookie

Zasady ochrony prywatności i korzystania z plików cookie

Przyciski udostępniania

Ostatnia aktualizacja: May 25, 2018

Credit Suisse Group AG i wszystkie stowarzyszone z nim podmioty (określane dalej jako "Credit Suisse" lub "my") zobowiązują się do zachowania poufności danych wszystkich obecnych, byłych i przyszłych Klientów oraz użytkowników naszej witryny. Jesteśmy świadomi faktu, że Klienci powierzają nam istotne dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że z należytą powagą traktujemy obowiązek zapewniania ochrony i bezpieczeństwa tych informacji. Niniejsze zasady ochrony prywatności i korzystania z plików cookie ("Zasady") szczegółowo opisują sposób postępowania z informacjami gromadzonymi za pośrednictwem tej witryny internetowej ("Witryny").

Niniejsze Zasady mogą w dowolnej chwili podlegać aktualizacji. Dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią tej strony. W pierwszym akapicie niniejszych Zasad zawarto informację o dacie ostatniej aktualizacji.

 • Zbierane przez nas informacje
 • Bezpieczeństwo przekazywania danych
 • Kto ma dostęp do zbieranych przez nas informacji
 • Ochrona, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
 • W jaki sposób Credit Suisse postępuje z wiadomościami elektronicznymi
 • Pliki cookie
 • Łącza
 • Pliki cookie podmiotów zewnętrznych i technologie śledzenia

Zbierane przez nas informacje

Gromadzenie informacji o użytkownikach korzystających z tej Witryny lub chcących skorzystać z innych usług oferowanych przez Credit Suisse może odbywać się w następujące sposoby:

 • Dane osobowe możemy zbierać w wyniku nagrywania niektórych rozmów telefonicznych prowadzonych przez naszych pracowników oraz archiwizowania tych nagrań w celu spełnienia wymagań prawnych oraz ustawowych nałożonych na Credit Suisse.
 • Rejestracja użytkownika w celu korzystania z chronionych hasłem lub specyficznych dla danego kraju zasobów Witryny wiąże się z koniecznością podania określonych danych osobowych. Mogą to być informacje dotyczące imienia i nazwiska, nazwy firmy, tytułu, adresu i kraju zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, posiadanych aktywów, dochodów oraz sytuacji finansowej użytkownika. Wykorzystujemy te informacje w celu weryfikacji tożsamości i uprawnień użytkownika do korzystania z pewnych produktów i usług, dostarczania użytkownikowi informacji o mogących go zainteresować produktach i usługach, dokumentacji zainteresowania użytkownika oferowanymi produktami i usługami oraz udzielania informacji. Pliki typu cookie lub web bug mogą być również wykorzystywane w celu ułatwienia użytkownikowi poruszania się po Witrynie (np. dzięki możliwości zapamiętania haseł dostępu lub wskazanego kraju zamieszkania).
 • Możemy gromadzić informacje dotyczące otwieranych przez użytkownika załączników, które otrzymuje drogą elektroniczną w ramach przesyłanych biuletynów.
 • Gromadzone dane osobowe mogą również pochodzić z wypełnianych przez użytkownika wniosków, formularzy i kwestionariuszy, zawartych z Credit Suisse umów regulujących wzajemne relacje (np. informacje dotyczące historii kredytowej lub sytuacji finansowej użytkownika), a także przeprowadzonych z nami transakcji (lub z współpracującymi z nami dostawcami usług).

Odmowa przekazania wymaganych danych osobowych przez użytkownika może skutkować ograniczeniem jego dostępu do oferowanych przez Credit Suisse produktów inwestycyjnych lub innych usług.

Kto ma dostęp do zbieranych przez nas informacji

Credit Suisse może ujawnić dane Klienta swoim podmiotom zależnym, ich przedstawicielom oraz dostawcom zewnętrznym w kraju zamieszkania Klienta lub poza nim w celu świadczenia usług dla Credit Suisse. Wszystkie podmioty posiadające dostęp do danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej witryny mają obowiązek przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów ochrony danych, a także zapisów wewnętrznych przepisów Credit Suisse w zakresie prywatności.

Credit Suisse może także ujawniać dane Klientów agencjom rządowym lub ich podmiotom, organom regulacyjnym lub innym osobom zgodnie z obowiązującymi przepisami, uregulowaniami, orzeczeniami sądów lub urzędowymi nakazami lub na podstawie albo na potrzeby wytycznych wydanych przez organy regulacyjne lub inne organy, bądź zbliżonych procedur wymaganych lub dozwolonych zgodnie obowiązującym prawem.

Bezpieczeństwo Transmisji Danych

Prosimy mieć na uwadze, że dane przesyłane przez publiczną sieć, taką jak Internet, lub usługę poczty elektronicznej są widoczne dla każdego. Informacje przesyłane przez Internet (np. formularze internetowe) oraz treści otrzymane przez Internet mogą w pewnych warunkach być przesyłane przez sieci dostawców trzecich. Credit Suisse nie może zagwarantować tajemnicy bankowej ani poufności komunikatów i dokumentów przesyłanych przez takie otwarte sieci lub sieci dostawców trzecich.

Jeżeli Klient ujawnia dane osobowe w sieci publicznej lub w sieci podmiotu zewnętrznego, musi mieć na względzie, że te dane mogą zostać utracone lub osoby trzecie mogą być w stanie uzyskać dostęp do tych danych, a w związku z tym zbierać i wykorzystywać je bez zgody Klienta. W postaci zaszyfrowanej są wprawdzie transmitowane pojedyncze pakiety danych, lecz już nie nazwiska nadawcy i adresata. Strony trzecie mogą wobec tego zdobyć pośrednio informacje na temat istniejących lub dopiero zakładanych kont bankowych oraz powiązań między przedsiębiorstwami. Nawet jeżeli nadawca i odbiorca mieszkają w tym samym kraju, transmisja danych przez takie sieci następuje często bez kontroli również poprzez kraje trzecie, tzn. także poprzez kraje niezapewniające takiego samego poziomu ochrony danych, co kraj zamieszkania. Nie bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych Klientów podczas transmisji przez Internet ani za wszelkie pośrednie i bezpośrednie straty. Prosimy o stosowanie innych środków komunikacji, jeśli uznają je Państwo za konieczne lub rozsądne ze względów bezpieczeństwa. W przypadku określonych usług dane Klientów są przesyłane z silniejszym szyfrowaniem (np. w przypadku bankowości elektronicznej). W takich przypadkach Klient zostaje specjalnie poinformowany o przetwarzaniu danych oraz o szczegółach dotyczących szyfrowania.

Ochrona, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe Klientów oraz użytkowników strony są wykorzystywane w celu podnoszenia jakości oferowanych im produktów i usług w związku z dokonywanymi przez nich inwestycjami (przy udziale lub za pośrednictwem Credit Suisse) lub w celu zachowania ich danych kontaktowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników, przedstawicieli lub instytucji, którym są one niezbędne w celu dostarczania Klientom produktów lub usług w związku z dokonywanymi przez nich inwestycjami (przy udziale lub za pośrednictwem Credit Suisse). W celu zapewnienia ochrony danych osobowych Klientów stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia (m.in. zapory ogniowe, indywidualne hasła dostępu oraz technologie szyfrowania i uwierzytelniania). Żadne dane osobowe obecnych lub byłych Klientów nie są wykorzystywane w innych celach niż opisane powyżej ani udostępniane stronom trzecim. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy odbywa się to za zgodą Klienta lub jest dopuszczalne lub wymagane przepisami prawa. W przypadku gdy uznamy, że Klient może być zainteresowany skorzystaniem z dodatkowych produktów i usług, możemy udostępnić jego dane osobowe – w zakresie dozwolonym przepisami prawa – podmiotom stowarzyszonym z Credit Suisse. Możemy również udostępnić tego typu informacje – w zakresie dozwolonym przepisami prawa – firmom świadczącym usługi w naszym imieniu. W tym przypadku dostawcy usług są zobowiązani do zachowania poufności danych i wykorzystania ich wyłącznie do celów, w jakich zostały dostarczone. W niektórych krajach mogą obowiązywać bardziej rygorystyczne przepisy, które nie dopuszczają udostępniania danych osobowych Klientów innym osobom lub podmiotom (w tym podmiotom stowarzyszonym).

Dane osobowe Klientów są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych tak długo, jak jest to niezbędne.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z Komunikatem Credit Suisse w sprawie prywatności dostępnym w miejscu zamieszkania Klienta za pośrednictwem witryny internetowej Credit Suisse (np. adres internetowy dla mieszkańców Szwajcarii to https://www.credit-suisse.com/ch/en/legal.html)

W jaki sposób Credit Suisse postępuje z wiadomościami elektronicznymi

Wszystkie wiadomości elektroniczne przesyłane przez i do Credit Suisse są automatycznie zachowywane w osobnym systemie ewidencyjnym, w którym zachowywana jest wartość dokumentacyjna wiadomości elektronicznych.

Są one chronione z wykorzystaniem uzasadnionych środków technicznych i organizacyjnych, a dostęp do nich mogą uzyskać konkretne osoby pełniące określone funkcje (np. z działu prawnego, działu ds. zgodności z przepisami, działu ds. ryzyka) wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zasadami.

Jeżeli osoba odwiedzająca witrynę użyje do nawiązania kontaktu jednego z adresów poczty e-mail lub formularzy opublikowanych przez Credit Suisse w tej witrynie, osoba ta wyraźnie upoważnia Credit Suisse do udzielenia odpowiedzi tą samą drogą na adres wysyłającego lub na inny podany adres. Poczta elektroniczna nie jest odpowiednim środkiem do przesyłania poufnych informacji. Należy pamiętać, że w ramach komunikacji elektronicznej nie można zagwarantować utrzymania tajemnicy bankowej.

Pliki cookie

Wszystkie strony internetowe Credit Suisse Group AG oraz jego podmiotów zależnych (zwanych dalej: "Credit Suisse", "my" lub "nas") wykorzystują pliki cookie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonalności i ulepszenia internetowych kampanii reklamowych. Jeden z używanych przez nas plików cookie jest niezbędny dla funkcjonowania witryny i został już skonfigurowany. Niniejsza witryna nie działa bez plików cookie. Korzystając z niej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie we wskazanym w niniejszym tekście celu.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika, aby zachować informacje na temat jego odwiedzin w witrynie oraz jego preferencji podczas przeglądania jej stron. Niekiedy służą także do zapisywania ustawień wprowadzonych pomiędzy kolejnymi odwiedzinami. Pliki cookie pomagają twórcom witryn internetowych zbierać dane statystyczne dotyczące częstotliwości odwiedzania określonych części witryny oraz pozwalają dostosować ją do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przydatna i łatwa w obsłudze.

Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć w witrynie internetowej brytyjskiego Biura Komisarza ds. Informacji (www.ico.gov.uk) ,gdzie znajduje się szczegółowy opis celu i wykorzystania plików cookie, a także informacje na temat tego, jak kontrolować i usuwać pliki cookie z przeglądarki internetowej.

Jak pliki cookie są używane w niniejszej witrynie internetowej?

Pliki cookie, które przechowujemy w witrynach internetowych Credit Suisse są używane do:

 • monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin witryny internetowej oraz jej stron w celu ustalenia, które części witryny dobrze działają, a które wymagają poprawy,
 • zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
 • zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny,
 • poprawy szybkości działania i wydajności witryny.

Pliki cookie i wtyczki należące do podmiotów trzecich

 • W celu poprawy funkcjonalności oraz ulepszenia naszych internetowych kampanii reklamowych okazjonalnie będziemy wykorzystywać wtyczki oraz moduły podmiotów trzecich. Komponenty te mogą także używać plików cookie w podobnym celu. Podmioty trzecie nie mają dostępu do danych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookie przez Credit Suisse, jak i Credit Suisse nie ma dostępu do danych zgromadzonych przez podmioty trzecie.
 • Możemy wykorzystywać pliki cookie do wyświetlania reklam Credit Suisse podczas odwiedzania witryn internetowych należących do podmiotów trzecich, z którymi utrzymujemy relacje marketingowe.
 • Te strony trzecie w niektórych przypadkach zbierają dla nas w sposób anonimowy informacje dotyczące odwiedzania przez użytkowników naszej witryny oraz innych witryn i udostępniają nam te zanonimizowane dane, obejmujące między innymi dane geograficzne, zachowanie użytkownika na stronie lub nazwy stron, na których wyświetlane były adresowane do użytkowników reklamy.
 • Możemy wykorzystywać te dane w celu zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i użytecznych materiałów reklamowych oraz poprawy skuteczności naszych działań reklamowych.

Rezygnacja z plików cookie

Możesz zrezygnować z plików cookie (i korzystania z tej witryny) w dowolnym momencie, usuwając pliki cookie ustawione przez witrynę. Czynność tę można wykonać z poziomu ustawień przeglądarki internetowej, usuwając zawartość pamięci podręcznej, historię przeglądania oraz pliki cookie.

Łącza

W Witrynie mogą znajdować się hiperłącza do innych witryn, które pozostają poza kontrolą Credit Suisse. Witryny te nie podlegają niniejszym Zasadom, a Credit Suisse nie odpowiada za ich zawartość ani obowiązujące w nich zasady traktowania danych osobowych. Mogą Państwo korzystać z tych łączy tylko na własne ryzyko.

Polecamy zapoznać się z zasadami obowiązującymi na tych witrynach i dowiedzieć się, w jaki sposób owe witryny chronią dane osobowe użytkowników oraz czy są one godne zaufania.

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych i technologie śledzenia

Narzędzie

Cel

Dostawca

 

Adobe Analytics

Analityka internetowa

Adobe Systems Inc.

Zasady ochrony prywatności | Rezygnacja

Adobe Audience Manager

Reklama

Adobe Systems Inc.

Zasady ochrony prywatności | Rezygnacja

Adobe Target

Reklama/optymalizacja

Adobe Systems Inc.

Zasady ochrony prywatności | Rezygnacja

App Nexus

Reklama

Xaxis LLC.

Zasady ochrony prywatności | Rezygnacja

Attivio

Wyszukiwanie w witrynie / analityka internetowa

Attivio Inc.

Zasady ochrony prywatności

Decibel

Analityka internetowa

Decibel Insight Ltd.

Zasady ochrony prywatności | Rezygnacja

DoubleClick

Reklama

Google Inc.

Zasady ochrony prywatności | Rezygnacja

Google AdWords Conversion

Reklama

Google Inc.

Zasady ochrony prywatności | Rezygnacja

Google Analytics

Analityka internetowa

Google Inc.

Zasady ochrony prywatności | Rezygnacja

Google Maps

Lokalizacja oddziałów

Google Inc.

Zasady ochrony prywatności

Inbenta Chatbot Wirtualny asystent Inbenta Holdings Inc. Zasady ochrony prywatności
Qualtrics XM Reprezentant klienta Qualtrics LLC. Zasady ochrony prywatności

Turbine

Reklama

Xaxis LLC.

Zasady ochrony prywatności | Rezygnacja

Platforma

Dostawca

 

Facebook

Facebook Inc.

Zasady ochrony prywatności

LinkedIn

Microsoft Corp.

Zasady ochrony prywatności

Snapchat

Snap Inc.

Zasady ochrony prywatności

Twitter

Twitter Inc.

Zasady ochrony prywatności