Powrót do strony głównej Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok

Niniejsza strona stanowi realizację obowiązku Credit Suisse (Poland) sp. z o.o. (dalej: "Credit Suisse" lub "Spółka") dotyczącego publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej określonego w art. 27c ust. 1 ustawy o CIT1.

Realizacja strategii podatkowej Credit Suisse w 2020 r.

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (dalej: "rok podatkowy") Credit Suisse:

 1. stosowała procesy i procedury dotyczące:
   
  a) zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (m.in. umożliwiające deklarowanie podstaw opodatkowania w prawidłowej wysokości i terminową realizację obowiązków podatkowych) w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych, jak również w podatku od towarów i usług, a także
   
  b) przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych przy wykorzystaniu wymaganej przepisami prawa procedury MDR;
 2. nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie była stroną umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej2, ani uprzedniego porozumienia cenowego (APA);
 3. terminowo i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą poprawnie realizowała wszystkie obowiązki podatkowe ciążące na niej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług;
 4. nie składała informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej;
   
  Credit Suisse analizowała dokonywane transakcje lub czynności z punktu widzenia wystąpienia obowiązku raportowania informacji o schemacie podatkowym (MDR), stosując przy tym posiadaną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych wdrożoną w Spółce;
 5. dokonała transakcji na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, tj.:
   
  a) usług wsparcia (sprzedaż) na rzecz Credit Suisse AG, Credit Suisse (Schweiz) AG, Credit Suisse International, Credit Suisse Securities (Europe) LTD, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Credit Suisse Services (USA) LLC, Credit Suisse Services AG oraz Credit Suisse Services AG (Oddział w Londynie);
   
  b) inne transakcje finansowe (zakup) od Credit Suisse AG.
 6. nie dokonywała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT i na dzień publikacji niniejszej informacji o realizacji strategii podatkowej nie planuje ich podjęcia w najbliższej przyszłości;
 7. w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej, Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej3, interpretacji przepisów prawa podatkowego4, wiążącej informacji stawkowej5, wiążącej informacji akcyzowej6;
 8. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie:
   
  a) art. 11j ust. 2 ustawy o CIT7,
   
  b) art. 23v ust. 2 ustawy o PIT8, oraz
   
  c) w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej9.

Pobierz dokument w formie PDF